Mestský človek

 

Existujú pejoratívne pomenovania vidiečanov, ktoré pre nich vymysleli ľudia z mesta, prípadne sa pôvodne neutrálne označenia dedinčanov používajú ako nadávky, čím sa poukazuje na ich opovrhnutiahodné charakteristiky: sedlák, vidlák, slama trčiaca z topánok, prípadne americké redneck alebo hillbilly. Vidiečania nepochybne takisto opovrhujú mestom a jeho obyvateľmi, ale nejestvuje ani zďaleka toľko hanlivých výrazov pre obyvateľov miest, ako je tomu opačne. V poslednom období sa čosi mení a toľko používané slovo „kaviareň“ by mohlo byť zárodkom takýchto pomenovaní, aj keď ide skôr o mediálny pojem, ktorý nemá parametre spontánnej krčmovej nadávky a používajú ho skôr zástupcovia a hovorcovia určitých vrstiev (politici, novinári), než dedinčania samotní. Hanlivé výrazy so sebou musia niesť aj určitú energiu, ktorá sa spontánne uvoľňuje, tak ako je tomu pri nadávaní a kliatí. Podobne slová „meštiak“ a „malomeštiak“ vyjadrujú skôr opovrhnutie zhora (zo strany elít), než zdola (zo strany dedinčanov).

Nie je pravdepodobné, že chýbajúce pejoratívne pomenovania pre ľudí z miest sú dôsledkom nedostatočnej kreativity vidiečanov. Súvisí to skôr s mocenskými pomermi, s mocou nad diskurzom a preto sa zdá, že novotvar „kaviareň“ odráža spoločenské a politické zmeny, podobne ako sa stali slová ako „buržoázia“ alebo „buržuj“ frekventovanými odsudkami počas diktatúry proletariátu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s